Najčastejšie prekladáme:

Technické preukazy motorových vozidiel, rodné listy, sobášne listy, výpisy z registra trestov, osvedčenia, diplomy, vysvedčenia, výučné listy, audity, atesty, lekárske správy, žaloby, odvolania, kúpne zmluvy, spoločenské zmluvy, odborné posudky, osobné doklady, potvrdenia o návšteve školy, potvrdenia o narodení v zahraničí, úmrtné listy, potvrdenie o otcovstve, potvrdenie o príjme, rozsudky, čestné vyhlásenia, splnomocnenia a ďalšie.

Do akých jazykov prekladáme?

Anglický, arabský, bulharský, český, čínsky, dánsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, chorvátsky, maďarský, nemecký, nórsky, poľský, portugalský, rumunský, ruský, slovenský, slovinský, srbský, španielsky, taliansky a ukrajinský jazyk.

Úradné preklady

Úradné jazykové preklady zo slovenčiny / do slovenčiny s okrúhlou pečiatkou súdneho prekladateľa - inak nazývané i oficiálne preklady, úradné preklady s pečiatkou, súdne preklady, overené preklady, official translations a podobne sú pevne zviazané trikolórou s originálom prekladaného dokumentu alebo s jeho notársky overenou kópiou.